Gasifikacija biomase

Kompanija BPS PROJEKT CZ nudi gasifikatore već od najmanjih  snaga 5kWe do visokih aplikacija 2200kWe.Tehnologija ima svoju prednost  koja se ogleda u smanjenju  troškova, obzirom da  zamenjuje skupa konvencionalna goriva za jeftinu i dostupnu biomasu. Uspešno mogu biti zamenjeni diesel, LPG, prirodni gas i ostali obnovljivi izvori.

Zahvaljujući  saradnji  sa jednim od tehnoloških lidera koji uspešno posluje u  gasifikaciji  već 25 godina, možemo obezbediti više od 900 referenci po celom svetu, zajedno  sa Evropom i Amerikom. Cela prizvodnja i istraživanja  su sertifikovana po standardima  ISO 9001, ISO 14001 i OHAS 18001. Gasifikaciona jedinica i svi njeni delovi disponiraju  sa oznakom CE, sa  kojom su spremne za instalaciju u zemljama Evropske unije i prilagodjene lokalnim uslovima.

Kompanija  BPS PROJEKT CZ  zahvaljujući članstvu u grupi VAE CONTROLS GROUP nudi garanciju brže instalacije, puštanje u rad i osigurava servis.Naš tim je sa više od 400 tehničkih lica spreman da realizuje  sve Vaše projekte i dugotrajan rad.

Gasifikacija biomase

Gasifikacija biomase može se označiti  kao proces  konverzije čvrstih goriva koja u osnovi imaju ugalj (drvena  sečka, poljoprivredni ostaci, itd) do zapaljive  smese gasova, često nazivane „syngas“. Gasifikcija  se odvija  prilikom uskraćenog priliva vazduha uz toplotu izmedju 700 i 1200C.Osnovna prednost je visoka efikasnost  konverzije  i manje kvalitetnog goriva na gas, koji se može efikasno iskoristiti za proizvodnju eletrične energije i toplote. Sam  proces je ekološki i prijateljski  prema životnoj sredini,s obzirom da  moderna tehnologija može da odstrani  svu nečistoću koja je spojena sa  korišćenjem biomase.

U okviru proizvodnje energije i toplote,  tehnologija koristi lokalne obnovljive izvore, doprinosi sniženju globalnog otopljenja a sa ekonomskog aspekta predstavlja interesantnu investicuju  zbog državom zagarantovanih otkupnih cena.

U gasifikacionim jedinicama je moguće koristiti sve materijale koji se sastoje od drva,kao i otpada nastalog u poljoprivrednoj proizvodnji (kukuruzovina, djubrivo, presovana trava, živinski stajnjak).

Osnovni tehnološki proces

-          Priprema = sušenje, drobljenje, doziranje sirovine

-          Gasifikacija = hemijski proces konverzije goriva

-          Hladjenje i čišćenje goriva = odbacivanje neželjenih materija i ostatka čvrstih čestica

-          Paljenje gasa u kogenracionoj jedinici = proizvodnja struje i toplote

Ključni parametri su vlažnost i veličina pojedinih delova biomase. Osnovna pretpostavka je da je sadržaj vlage u sirovine do 20% a maksimalna veličina pojedinih delova 15-17mm.

Sušenje materije pre gasifikacije i njen transport sve do gasifikacionog reaktora osigurano je uz pomoć rotacione sušilice i odgovarajućih transportera, zajedno sa manjim liftom koji dozira pripremljenu sirovinu u gasifikator. Biomasa je automatski dozirana do reaktora u traženim intervalima.

Sam gasifikator predstavlja hemijski reaktor u kom se odigravaju  složeni  fizički i hemijski procesi,a  medju osnovne spadaju sušenje, piroliza, spaljivanje i redukcija.

Gasifikacioni reaktor napravljen je  na takav način da se do njega može dovoditi  vazuh u kontrolisanoj količini, što za rezultat  ima delimičnu oksidaciju biomase na gas. Time  se proces  značajno razlikuje od samog spaljivanja. Jedan  kg biomase može se promeniti u 2,5-3,0Nm3 gasa, sa kaloričnom vrednošću izmedju 1000-1300Kcal Nm3.

Gas koji izlazi iz reaktora ima toplotu oko 450  Celzijusa i više. Za dalje procese  ključno je da je vreo gas skoro rešen katrana, ostatak materijala je bezbedno apsorbovan i očišćen u patentiranom, nekoliko stepenom, sistemu filtera.

Nivo čistoće gasa nakon toga dostiže  bezbednu  vredost koja je potrebna za nesmetan rad kogeneracionih jedinica eliminisajući njihovo oštećenje i skupilnje prljavštine.

Loading