Zplyňování biomasy

Společnost BPS PROJEKT CZ nabízí zplyňovače již od výkonu 45 kWe až po sestavení výkonných aplikací nad 1000 kWe. Technologie mají velkou přednost v úspoře nákladů, protože nahrazují drahá konvenční paliva levnou a místně dostupnou biomasou. Úspěšně tak lze nahrazovat diesel, LPG, zemní plyn a další neobnovitelné zdroje.

Díky spolupráci s jedním z technologických lídrů, můžeme poskytnou více než 300 funkčních referencí v rámci Evropy. 

Společnost BPS PROJEKT CZ díky členství ve VAE CONTROLS GROUP poskytuje navíc garanci rychlé instalace, uvedení do provozu a zajištění  servisu. 

Zplyňování biomasy

Zplyňování biomasy lze označit za proces konverze tuhých paliv na uhlíkovém základě (dřevní štěpka) do hořlavé směsi plynů, nazývané jako „syngas“. Zplyňování probíhá za omezeného přístupu vzduchu za teplot mezi 700 a 1200˚ Celsia. Základní výhodou je vysoká účinnost konverze paliva na plyn, který je efektivně využit pro výrobu elektrické energie a tepla. Celý proces je zcela ekologický k životnímu prostředí.

Ve zplyňovacích jednotkách lze bez problému využívat všechny materiály na bázi dřeva, dále odpady vzniké ze zemědělské produkce (kukuřičné klasy, hnůj, lisovanou trávu, drůbeží trus).

Základní technologický postup

-          Příprava = sušení, drcení, dávkování suroviny

-          Zplyňování  =  chemický proces konverze paliva

-          Chlazení a čištění plynu = zbavení se nežádoucích látek a zbytků pevných částic

-          Spalování plynu v kogenerační jednotce = výroba elektřiny a tepla

Klíčové parametry jsou vlhkost a velikost jednotlivých částí biomasy. Základním předpokladem je vlhkost suroviny do 20 % a maximální velikost jednotlivých částí 15 – 75 mm.

Předsoušení hmoty určené ke zplynění a její dopravu až ke zplyňovacímu reaktoru je zajištěno prostřednictvím  sušičky a příslušných dopravníků. Biomasa je automaticky dávkována do reaktoru v požadovaných intervalech.

Samotný zplyňovač představuje chemický reaktor, ve kterém probíhají fyzikální a chemické procesy, mezi základní patří sušení, pyrolýza, spalování a redukce.

Zplyňovací reaktor je navržen takovým způsobem, aby do něj byl přiváděn vzduch v kontrolovaném množství, což má za následek částečnou oxidaci biomasy na plyn, tím se tento proces výrazně liší od samotného spalování. Jeden kg biomasy bývá přeměněn 2,5-3,0 Nm3 plynu, s výhřevností  mezi 1000-1300 Kcal Nm3 .

Plyn vycházející z reaktoru je schlazen a dočištěn, následně již jeho čistota dosahuje zcela bezpečných hodnot potřebných pro chod kogenerační jednotky a výrobu elektřiny a tepla.

Na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla se vztahuje mechanismus státní garance a podpory. Mimo dodávku do sítě distribuční soustavy je zde zajímavá možnost výroba elektřiny a tepla pro vlastní spotřebu.

Rádi vám pomůžeme spočítat ekonomiku Vašeho projektu.

Loading