Bioplynové stanice

Bioplynové stanice jako obnovitelný zdroj energie

Bioplynové stanice patří mezi obnovitelné zdroje energie a mají již své pevné místo v rámci moderní energetiky 21. století. Zajišťují stabilní dodávky elektřiny a tepla, bez zatěžování životního prostředí emisemi, dlouhodobě jsou podporovány politikou Evropské unie. Tyto projekty se podílejí na ochraně životního prostředí, a to nejen svým příspěvkem ke snížení skleníkových plynů, ale také likvidací odpadů ze zemědělské produkce nebo biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Díky státním podporám v podobě investičních dotací nebo garantovaných výkupních cen jsou i výhodnou ekonomickou investicí. 

Jak to celé funguje

Technologie se opírá o řízený proces anaerobní fermentace, při kterém dochází prostřednictvím zahřívání a míchání k přeměně organických látek na energeticky bohatý bioplyn. Ten je zachytáván v plynojemu, čištěn a následně spalován v kogenerační jednotce. Využitý substrát má v podobě digestátu a fugátu různá využití, nejčastěji je vyvážen na pole jako hnojivo, může být ale i dále energeticky zpracováván. Substráty pro provoz bioplynové stanice mohou být např. kukuřičná siláž, hnůj, travní senáž, cukrovarnické řízky, lihovarnické výpalky, biologicky rozložitelný komunální odpad atd.

Technologie

Bioplynová stanice se skládá z několika technologických částí, mezi ty hlavní patří příjmová jímka a dávkovací zařízení na tuhé substráty, fermentor, dofermentor, koncový sklad, plynojem, technická budova a další. Jednotlivé části jsou vzájemně propojeny potrubními rozvody pro vedení substrátů a bioplynu. Důležitou součástí stanice je kogenerační jednotka pro výrobu elektrické a tepelné energie, trafostanice a propojení bioplynové stanice se sítí distribuční soustavy 22 kV.

Hlavní přednosti našich technologických řešení
  • vysoce efektivní vertikální pádlová pomaluběžná míchadla vytvářející optimální podmínky pro tvorbu bioplynu
  • cílené rozvrstvení vsádky ve fermentoru a díky tomu vytvořené optimální podmínky pro jednotlivé kmeny mikroorganismů, které zaručují stabilní chod procesu - vysoká výtěžnost bioplynu
  • možnost pracovat až při 15 % sušiny ve fermentoru a eliminovat tak nutnost využití ředící vody na vstupu (což přináší také značnou úsporu logistických nákladů při vyvážení digestátu)
  • zaručená eliminace plovoucí vrstvy díky značnému pokrytí míchaného objemu i těsně pod hladinou
  • nízká vlastní spotřeba elektrické energie celé technologické části
  • možnost servisu míchadel ve fermentoru za plného stavu jeho naplnění
  • díky dvou-tankovému konceptu nízké nároky na zastavěný prostor
  • efektivní rozložení technologických částí pro minimalizaci zastavěné plochy a zkrácení technologických vedení

 

Loading