ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИОМЕТАН

Биометан

Биометанът е един възобновяем енергиен източник с голям потенциал за развитие, за неговото производство са достатъчни органични суровини от селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и управлението на отпадъци. Произвежда се по същия начин както биогазът - чрез анаеробна ферментация. Основната разлика е последващото третиране, произведеният  биогаз трябва да бъде почистен (чрез премахване на различни примеси, особено H2S, вода и въглероден диоксид) и допълнително обработен за достигане на качеството на природния газ (96-98% дял на метан). За тази цел могат да се използват редица доказани методи (регенериране, абсорбция с течности, химическа абсорбция и т.н.).

В тази си форма биометанът вече може да бъде използван както в съществуваща инфраструктура (като алтернатива на природен газ), така и в устройства, които използват газ като алтернативно гориво (подобни на CNG характеристики).

 Биометанът намира голямо разнообразие от приложения, най често се използва за:

-          вкарване в мрежата за разпределение на природен газ (средно налягане/високо налягане)

-          като алтернативно гориво за превозни средства (подобни на CNG характеристики)

-          комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия чрез изгаряне в когенераторен агрегат

Биометанът така може успешно да изпълнява ролята на напълно възобновяем заместител на природен газ и други горива.

 

Инсталация за биометан

Технологично оборудване за производство чрез анаеробна ферментация на биогаз и след неговото обработване и пречистване, производство на метан. Инсталациите за биометан могат да бъдат проектирани с различна инсталирана мощност, като с оглед на необходимостта от обработване на биогаза, по-ефективни са проекти с мощност над  1 MW.

Дружество BPS PROJEKT CZ доставя комплексни инсталации за биометан до ключ. 


 

 

Loading