БИОГАЗ ИНСТАЛАЦИИ

Биогаз инсталациите като възобновяем източник на ебергия

Биогаз инсталации са сред възобновяемите енергийни източници и да имат своето достойно място в контекста на съвременната енергетика на 21-ви век. Те осигуряват стабилни доставки на електрическа и топлинна енергия, без да натоварват околната среда с емисии и от дълго време са насърчавани от Европейския съюз. Тези проекти са част от мерките за опазването на околната среда, не само със своя принос за намаляване на емисиите на парникови газове, но също така и с ликвидирането на отпадъци от селскостопанското производство или на биоразградими битови отпадъци. Благодарение на държавните помощи под формата на инвестиционни субсидии или преференциални тарифи те са също така икономически изгодна инвестиция.

Как работи инсталацията

Технологията се опира на контролиран процес на анаеробна ферментация, изразяващ се в преобразуване чрез нагряване и разбъркване на органични вещества в биогаз с богато енергетичното съдържание. Той се събира в резервоара за газ, почиства се и след това се изгаря в когенераторен агрегат за комбинирано производство на енергия. Използваният субстрат, под формата на вторична биомаса намира различно приложение, най-често се използва за наторяване, но също така може да бъде допълнително обработван за получаване на енергия. Субстрати за експлоатацията на биогаз инсталацията могат да бъдат например царевичен силаж, тор, тревен силаж, захарно цвекло, отпадъци от спиртоварни, био-разградими битови отпадъци и т.н.

Технология

Биогаз инсталацията се състои от няколко технологични компоненти, основните от които са приемна шахта с дозатор на твърди субстрати, ферментатор, доферментатор, краен склад, обслужваща сграда и др. Отделните части са свързани с тръбопроводи за субстрати и биогаз. Важна част от инсталацията представлява когенераторен агрегат за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, подстанцията и връзката на биогаз инсталацията с разпределителната мрежа 22 kV.

 


 

 

 

Биогаз инсталациите като възобновяем източник на ебергия 

Биогаз инсталации са сред възобновяемите енергийни източници и да имат своето достойно място в контекста на съвременната енергетика на 21-ви век. Те осигуряват стабилни доставки на електрическа и топлинна енергия, без да натоварват околната среда с емисии и от дълго време са насърчавани от Европейския съюз. Тези проекти са част от мерките за опазването на околната среда, не само със своя принос за намаляване на емисиите на парникови газове, но също така и с ликвидирането на отпадъци от селскостопанското производство или на биоразградими битови отпадъци. Благодарение на държавните помощи под формата на инвестиционни субсидии или преференциални тарифи те са също така икономически изгодна инвестиция.  

Как работи инсталацията 

Технологията се опира на контролиран процес на анаеробна ферментация, изразяващ се в преобразуване чрез нагряване и разбъркване на органични вещества в биогаз с богато енергетичното съдържание. Той се събира в резервоара за газ, почиства се и след това се изгаря в когенераторен агрегат за комбинирано производство на енергия. Използваният субстрат, под формата на вторична биомаса намира различно приложение, най-често се използва за наторяване, но също така може да бъде допълнително обработван за получаване на енергия. Субстрати за експлоатацията на биогаз инсталацията могат да бъдат например царевичен силаж, тор, тревен силаж, захарно цвекло, отпадъци от спиртоварни, био-разградими битови отпадъци и т.н.
Основни предимства на нашите технологични решения
  • високоефективни вертикални пропелерни бъркалки с ниски обороти за създаване на оптимални условия за производство на биогаз
  • целево сортиране на смесени отпадъци във ферментатора и по този начин оптимални условия за отделните щамове микроорганизми, което гарантира стабилност на процеса и висок добив на биогаз
  • възможност за работа с до 15 % твърдо вещество във ферментатора, което премахва необходимостта от използване на вода за разреждане при зареждане (който също така носи значителни икономии в разходите за логистична дейност при изнасяне на вторичната биомаса)
  • гарантирано избягване на образуване на плаващ слой благодарение на ефективно разбъркване включително непосредствено под повърхността
  • ниска собствена консумация на енергия на цялата технологична част
  • възможност за сервизно обслужване на бъркалките в пълен ферментатор
  • благодарение на решението с два резервоара необходимост от по-малко площ за застрояване
  • ефективно разположение на технологичните компоненти, за свеждане до минимум на застроената площ и скъсяване на технологичните вериги
Loading